2024. 07. 21. Dániel, Daniella, Lőrinc 21:49
Programunk

Az Országos Erdészeti Egyesület az alapítása óta eltelt közel másfél évszázad alatt a jelmondatában szereplő Szakértelem – Erkölcs – Összetartozás alapértékek mentén szervezi tevékenységét. Az Egyesület az anyagi lehetőségek nyújtotta kereteken belül a 150 éves hagyományokhoz méltó módon, az erdők jelenkori nemzeti értékének tudatában, a jövőbeli lehetőségekre koncentrálva tevékenykedik.

Közös jövőképünk egy minden tekintetben egységes és erős egyesület megteremtése, mely történelmi alapokon, selmeci szellemben, korszerű szakmai háttérrel szolgálja az erdő és az erdészek érdekeit, szakmánk rangjának, befolyásának, az erdészek elismertségének, az egyesületi tagság presztízsének megerősítését.

Az Egyesület Alapszabálya által meghatározott fő tevékenységek a következők:

  1. Erdők

1.1.             A magyar erdők és a magyar erdészeti kultúra fenntartása és gyarapítása,

      2. Természetvédelem

2.1.             közreműködik természetvédelmi döntések szakmai előkészítésében; önálló javaslatokat dolgoz ki,

     3. Környezetvédelem

3.1.             közreműködik a környezetvédelmi, vidék- és területfejlesztési döntések szakmai előkészítésében,

     4. Tudományos tevékenység, kutatás

4.1.             a szakmai munka tudományos színvonalának emelése;

4.2.             a tudomány eredményeinek gyakorlati alkalmazása;

4.3.             az erdészeti, természet- és környezetvédelmi oktatás támogatása;

4.4.             az erdészeti természet- és környezetvédelmi szakemberek ismereteinek és tájékozottságának folyamatos gyarapítása,

     5. Kulturális örökség megóvása

5.1.             az erdészeti, azon belül különösen a selmeci-soproni hagyományok őrzése és ápolása;

5.2.             tárgyi és személyi emlékek ápolása, gyűjtése;

5.3.             az erdőkben található történelmi, szakrális emlékhelyek megőrzése, fejlesztése, bemutatása,

    6. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és tájékoztatás

6.1.             a szakma etikai alapelveinek kialakítása, betartása és betartatása;

6.2.             összehangolt egyesületi szellem kialakítása;

6.3.             szakterületén és a közoktatásban ifjúsági természet- és környezetvédelmi ismeretterjesztést végez;

6.4.             a társadalmi kapcsolatok ápolásával és a tömegtájékoztatás eszközeinek felhasználásával elősegíti az erdész szakma társadalmi megbecsülését;

6.5.             hirdeti és terjeszti a tartamos erdőgazdálkodás alapelveit, ismerteti az erdőgazdálkodás céljait, lehetőségeit, eredményeit és szerepét a gazdasági és társadalmi fejlődésben;

6.6.             feltárja és elemzi a társadalom elvárásait és közreműködik ezen elvárások teljesítésében;

6.7.             fórumot teremt a szakmát és a kapcsolódó szakterületeket érintő társadalmi párbeszéd kialakulásához és fejlődéséhez s ezen keresztül az együttműködés kiszélesítéséhez;

6.8.             gondoskodik az Egyesület szakfolyóiratának, az 1862-ben alapított Erdészeti Lapoknak rendszeres megjelenéséről,

6.9.             gondoskodik az Egyesület Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtárának működtetéséről és gyarapításáról,

    7. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása

7.1.             az erdészeti dolgozók özvegyei és árvái, valamint a nyugdíjasok sorsának lehetőség szerinti javítása, szociális támogatása,

    8. Nemzetközi integráció elősegítése

8.1.             aktív tagságot vállal és együttműködik a nemzetközi erdészeti és természetvédelmi szervezetekkel;

8.2.             szakmai továbbképzést biztosító nemzetközi tanulmányutak szervezésével elősegíti minden képzettségi szintű tagja számára az ismeretek gyarapodását és az információáramlást,

   9. A fenti 1-7. pontokban felsorolt közhasznú tevékenységeinek elősegítése céljából többek között:

9.1.             előadásokat, konferenciákat, vitaüléseket, továbbképzéseket és gyakorlati bemutatókat rendez, utazásokat szervez;

9.2.             szak- és egyéb könyveket, kiadványokat jelentet meg, illetve támogatja kiadásukat, a törvény, illetve szerződéses kapcsolatai szerint erdőgazdálkodást folytat.

 

Az Egyesület elnöksége a 2015-2018. évek közötti elnökségi ciklus működésére a következő stratégiai célokat fogalmazta meg.

  1. a.       Cél: Az egyesületi élet fejlesztése

i.      Az egyesületi tevékenység megkívánta szervezeti rend működtetése

ii.      Aktuális ágazati kérdésekkel foglalkozó programok szervezése

iii.      Az egyesületi életet segítő titkárság működtetése

iv.      A tagságból eredő előnyök megteremtése, tudatosítása

 

  1. b.      Cél: Az egyesületi működés anyagi biztonsága

 i.      A tagdíj-rendszer megbízható működtetése

ii.      Az egyesületi vagyon gyarapítása

iii.      Külső források bevonása

 

  1. c.       Cél: Ágazati tájékoztatás

 i.      Tagságunk hiteles tájékoztatása az ágazati eseményekről az Erdészeti Lapok és online felületeinken keresztül

 

  1. d.      Cél: Az egyesületi hagyományok fenntartása

 i.      Évfordulók megünneplése

ii.      Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár működtetése

iii.      Erdészet- és egyesülettörténeti kutatások támogatása

iv.      Könyvkiadói tevékenység

v.      Selmeci hagyományok ápolása

vi.      Részvétel a Bedő Albert Emlékház létrehozásában

 

  1. e.      Cél: Szakmai alapokon nyugvó érdekképviselet

i.      Részvétel az ágazati jogszabályok alakításában

ii.      Részvétel az erdőgazdálkodást érintő érdekegyeztető fórumok munkájában

iii.      Partner hálózat működtetése

iv.      A 2014-2020-as időszakban az Európai uniós támogatások erdőgazdálkodókhoz történő hatékony eljuttatásának támogatása

v.      Az erdészképzés színvonalának megerősítése

 

  1. f.        Cél: Közös kincsünk az erdő – az erdők megismertetése a társadalomban

i.      Szemléletformálás kiemelt ismeretterjesztő programok segítségével

ii.      Az Erdészeti Erdei Iskola hálózat bővítése

 

  1. g.       Társadalmi felelősségvállalás

i.      A magyar erdők, mint nemzeti érték fenntartására és gyarapítására szolgáló programok kezdeményezése és megvalósítása

ii.      A magyar erdők, mint természeti örökség megóvására a jövő generációk érdekeit figyelembe vevő programok kezdeményezése és megvalósítása

 

  1. h.      Cél: Szociális tevékenység

i.      A nyugdíjas tagság kiemelt támogatása

ii.      Az ágazatban szociálisan rászorultak segítése

 

  1. i.        Cél: Nemzetközi tevékenység

i.      Határon túli magyar erdészeti kapcsolatok intézményesítése

ii.      Partnerség erősítése a szomszéd országok ágazati civil szervezeteivel

 

A 2015-2018. évekre vonatkozó stratégia teljes egészében letölthető a szövegkapcsolóra kattintva.

A stratégia megvalósítására a küldöttgyűlés éves munkaterveket fogad el, amelyek a lenti linkre kattintva olvashatók.

Az Országos Erdészeti Egyesület 2015. évi munkaterve.<< vissza
Imperial22 futárszolgálat