2024. 07. 21. Dániel, Daniella, Lőrinc 22:29
Működési rend

A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár

  SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET

 

2018.

I           Az intézmény létesítésére vonatkozó adatok

Az intézmény neve:                  Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár (továbbiakban könyvtár)

 

Az intézmény rövid neve:            OEE Erdészeti Szakkönyvtár

Az intézmény székhelye:            1021 Budapest, Budakeszi út 91.  

Az intézmény alapítója:              Országos Erdészeti Egyesület (1021 Budapest, Budakeszi u. 91.)

                                            (továbbiakban Egyesület)

Az alapítás éve:                        2004.

Jogelődje:                              Országos Erdészeti Egyesület Könyvtára 1866. (Pest, Alkotmány u. 6.)

Módosítva:                             Országos Erdészeti Egyesület Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtára, 2001
                                             (1021 Budapest, Budakeszi út 91.)        

 A hatályos alapító okiratot az Országos Erdészeti Egyesület Elnöksége 2004. március 10-i határozatával fogadta el.  

Az Országos Erdészeti Egyesület Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtára Budapesten az Erdészeti Információs Központ épületének földszinti termeiben működik. 

Alapterülete:                               82 m2   (ebből 5,7 m2  külső raktár)

 1. A könyvtár felügyeleti szervei

Fenntartó és irányító szerve:      Országos Erdészeti Egyesület

Felügyeleti szerve:                   A Könyvtár a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma felügyelete alá tartozik, közvetlen felügyeletét az Egyesület elnöke, illetve felkérése alapján a Wagner Károly Alapítvány kuratóriumának elnöke, vagy az Egyesület főtitkára/ügyvezető igazgatója látja el.

Szakmai Felügyelet:                 Országos Erdészeti Egyesület elnöksége

2.  A könyvtár tevékenysége

A könyvtár által ellátott közfeladat: könyvtári, levéltári tevékenység

 A könyvtár alaptevékenységének leírása:

a)         a könyvtár feladata, hogy elősegítse az Egyesületben folyó szakmai tevékenységet, továbbá támogassa a tagságot a szakirodalom használatában, a szakmai ismeretszerzésben,

b)         a könyvtár állományának, gyűjteményeinek folyamatos gyarapítása, különös tekintettel az Egyesület életével és az erdészettel, erdőgazdálkodással kapcsolatos szakirodalomra,

c)         számítógépes adatbázisok építése és szolgáltatása,

d)         a dokumentumok feltárása és nyilvántartásba vétele,

e)         a gyűjtemény bővítése, megőrzése, védelme, nyilvántartásba vétele,

f)          az országos és nemzetközi könyvtári információs szolgáltatások elérésének lehetővé tétele,

g)         tájékoztatás, szakirodalom kutatás, szakmai információk nyújtása,

h)         tudományos, ismeretterjesztő, szakmatörténeti kutatómunka végzése,

i)          az egyesületi levéltár gondozása, feltárása.

 A könyvtár kiegészítő tevékenységet nem folytat.

 A könyvtár kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.

 3.  A könyvtár működési köre

országos

 II. A könyvtár helye az országos könyvtári rendszeren belül

A könyvtár: országos feladatkörű, nyilvános, egyesületi szakkönyvtár

 1) Az Egyesület szervezetébe tartozó egység, az Egyesület könyvtáraként az Egyesület helyi csoportjait, szakmai szakosztályait, a pártoló tanácsok tagjait, az állami és magán erdőgazdálkodókat, az oktatást, kutatást végzőket és közművelődés iránt érdeklődőket szolgálja ki.

2) Elsősorban az erdészet és társtudományai, faipar, földmérés, vadgazdálkodás, környezet- és természetvédelem, műszaki ismeretek szakmai feladatait vállalja és látja el.

3) A könyvtári feladatokhoz az Egyesület életéhez tartozó levéltári és múzeumi értékek gondozása is hozzá tartozik.

III. A könyvtár fenntartása és felügyelete

A könyvtár fenntartója az Országos Erdészeti Egyesület.

Az Egyesület elnöke közvetlen felügyeleti jogkörében:

a.) ellátja a könyvtár munkájának elvi irányítását és ellenőrzi annak működését;

b.) az elnökség javaslatára kinevezi, vagy szerződést köt a könyvtár vezetőjével és gyakorolja a munkáltatói, megbízói jogokat, ezen jogait a Wagner Károly Alapítvány kuratóriumának elnökére átruházhatja.

c. a könyvtár működéséhez szükséges működési feltételeket (elhelyezés, létszám, anyagi és technikai fejlesztés) az Egyesület költségvetéséből, az Egyesület által 1990. április 26-án létrehozott Wagner Károly Alapítvány segítségével és támogatásával, illetve pályázatokból kell biztosítani.

IV.        A könyvtár jogállása, vezetője, képviselete, jegyzése

1     A könyvtár képviseletére jogosult

Az Egyesület elnöke, illetve az általa megbízott személy.

2.    A könyvtár jegyzése             

Hosszú bélyegző:      51 x 25 mm

Szövege:       Országos Erdészeti Egyesület Könyvtára

V.           A könyvtár gazdálkodása

1     A könyvtár gazdálkodásával kapcsolatos adatok

Az intézmény nem önálló adóalany, kiadásai és bevételei az Egyesület költségvetésében jelennek meg. Az intézmény ily módon saját számlaszámmal, adószámmal nem rendelkezik.

2     A könyvtár feladatellátását szolgáló vagyon

A könyvtár állománya, gyűjteményei, műtárgyai és bútorai az egyesületi vagyon részét képezik, annak a tulajdonjoga kizárólagosan az Egyesületé.

3.     A vagyon feletti rendelkezés joga

A vagyon feletti rendelkezés jogát az Egyesület Elnöksége gyakorolja. 

 VI.  A Könyvtár gyűjtőköre

 A könyvtár gyűjtőkörét a fenntartó igényei szabják meg, ennek megfelelően az alábbi szak-, illetve ismeretterületek irodalmát gyűjti:

1)    Fő gyűjtőköre – az erdészet, erdőgazdálkodás.

2)    Fő szakmai profiljának, tevékenységi körének megfelelően gyűjti az alábbi ismeretterületek irodalmát: erdészet, faipar, vadgazdálkodás.

3)    Válogatással gyűjti: növénytan, állattan, biológia, geodézia, környezet- és természetvédelem, talajtan, természettudomány, közgazdaságtan és kapcsolódó tudományok.

4) Kiemelten gyűjti: az Egyesület történetéhez kapcsolódó írásos anyagok.

5) Dokumentumtípusok szerinti tagolódás:

• könyvek

• időszaki kiadványok

• kutatási-, útijelentések

• jegyzetek, kéziratok

• térképek

• jogszabálygyűjtemények

• dokumentációs kiadványok

• CD-ROM-ok, audiovizuális anyagok

• prospektusok, katalógusok, termékismertetők

• egyéb dokumentumok 

VII. Az állomány gyarapítása

 1) A könyvtár állománya vétel, csere és ajándékozás útján gyarapodik.

2) A könyvtár állományának tervszerű, folyamatos gyarapításáról és kiegészítéséről az Egyesület és az általa létrehozott Wagner Károly Alapítvány gondoskodik.

3) Az Egyesület szervezeti egységei a kiadványaikból, dokumentumaikból megállapított példányszámot kötelesek a Könyvtár számára átadni.

VIII. Az állomány feltárása

A könyvtár leltári állományát számítógépes adatbázisban (MONGUZ, a Soproni Egyetem Központi Könyvtárával való együttműködésben) tartja nyilván.

 (Az adminisztráció egyszerűsítése érdekében megkezdődött a gépi katalógus adatainak átvitele EXCEL táblába.)

Az állomány cédula- és gépi katalógusban van feltárva.

Az állománygyarapodás a Könyvtári Naplóban, könyvtári cédula-katalóguson és a gépi katalógusban kerül nyilvántartásra.

A dokumentumokon feltüntetésre kerül a leltári szám, a raktári jelzet és a dokumentum csoport száma (Dokumentum csoportok: I. Művek a szerző nevének feltüntetésével II. Művek a szerző nevének feltüntetése nélkül III. Hivatalos kiadványok IV. Évkönyvek, időszaki kiadványok V. Folyóiratok, periodikák).

 Könyvtár leltárra 25 évenként kerül sor. A legutolsó leltár éve: 2018.

 IX A könyvtár szolgáltatásai és használata 

1. A könyvtár szolgáltatásai:

A könyvtár az igényeknek és a szakmai irányelveknek megfelelően a következő szolgáltatásokat nyújtja:

 Ingyenes alapszolgáltatások:

 1. Helyben olvasás: kézikönyvek, folyóiratok, CD-ROM-ok, helyismereti dokumentumok használata,

 2. tájékoztatás,

 3. helyi és országos közhasznú információk szolgáltatása,

Térítéses szolgáltatások:

 1. könyvek, folyóiratok és egyéb dokumentumok másolása (10 oldalas nagyságrend felett)

 2. informatikai szolgáltatások (nyomtatás, szövegszerkesztés, CD-írás, szkennelés)

2. A könyvtár használata:

A könyvtár prézens könyvtár, vagyis az állomány döntő többségének muzeális jellege, kiemelt értéke miatt nem végez kölcsönzési tevékenységet. Ugyanakkor nyilvános könyvtár lévén mindenki előtt nyitott, aki elfogadja a jelen szabályzatban leírtakat, és használata díjtalan.  Biztosítja a helyben olvasás lehetőségét a teljes állományra vonatkozóan. A könyvtár az olvasó által kiválasztott szövegrészek reprodukálását (fénymásolat, nyomtatás, szkennelés) a terjedelemtől függően térítésmentesen, vagy térítés ellenében biztosítja. 

 1. A könyvtár állományát az olvasótérben és a külső raktárban helyezi el. Helyben olvasásra az olvasótérben van lehetőség.

  1. A könyvtár tájékoztató tevékenységének jellege: írásos, szóbeli és elektronikus. A könyvtár dokumentum-anyagára támaszkodva szakirodalmi-népszerűsítő tevékenységet végez (pl. előadások, előadás-sorozatok, kiállítások, látogatócsoportok fogadása).
  2. A könyvtár az erdész szakmai közösség természetes kulturális központja, amely kapcsolatot teremt az azonos érdeklődésű emberek között.
  3. A könyvtár a mindenkori olvasói, látogatói igényeknek megfelelően alakítja nyitvatartási idejét.

 X.  A könyvtár vezetése

1) A könyvtár élén az Alapító Okiratban foglaltak szerint a kinevezett, vagy megbízási szerződés alapján megnevezett könyvtárvezető áll.

2) A könyvtárvezető a jogszabályokban és jelen szabályzatban meghatározottak szerint vezeti a Könyvtárat és felelősséggel tartozik annak egész működéséért.

3) A könyvtárvezető, az Egyesület elnökének felhatalmazása alapján az összes könyvtári kérdésben ellátja a Könyvtár képviseletét.

4) A könyvtárvezető állandó meghívottja az elnökségi üléseknek.

5) A könyvtárvezető feladatai:

• hatáskörén belül biztosítja a könyvtár működéséhez szükséges feltételeket;

• gondoskodik a Könyvtár költségvetési előirányzatainak rendeltetésszerű felhasználásáról, a gazdálkodás rendjéről, valamint a rábízott vagyon megóvásáról és az állomány védelméről;

• előmozdítja és támogatja a könyvtári dolgozók szakmai képzését, továbbképzését, valamint gondoskodik a munka-, a baleset-, és egészségvédelemre, továbbá a tűzrendészetre vonatkozó szabályok, rendelkezések megtartásáról;

• könyvtári ügyekben tanácsadási és képviseleti feladatokat lát el.

 XI. A könyvtár működési feltételei

 1) A korszerűen szervezett könyvtári tevékenység és a szakirodalmi tájékoztató munka végzéséhez szükséges legfontosabb működési feltételek a következők:

• a könyvtári állomány tervszerű és folyamatos gyarapítását biztosító költségvetési előirányzat;

• az állomány elhelyezéséhez, megőrzéséhez és használhatóságának biztosításához megfelelő helységek és felszerelések;

• az állomány szakszerű és differenciált feltárását végző elegendő számú és megfelelő szakképzettségű személyzet, ill. elhelyezésükhöz megfelelő munkaszobák, munkaeszközök;

• korszerű gépek és berendezések.

2) A könyvtári dolgozók szükség szerinti szakmai képzését, továbbképzését az Egyesület biztosítja.

XII. Állományvédelem

2) A könyvtár gondoskodik az állomány védelméről, az esetleges hiányok, károk megtéríttetéséről.

3) Állományát a jogszabályban meghatározott módon és időközben ellenőrzi (lásd leltár).

4) A könyvtárvezető változása esetén a könyvtár állományát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a nyilvántartások alapján kell átadni, ill. átvenni.

5) A könyvtár minden dolgozója felelős megállapított munkája maradéktalan teljesítéséért, a rábízott vagyontárgyak és anyagok megőrzéséért, rendeltetésszerű felhasználásáért.

 XIII. Záró rendelkezések

1) A könyvtár alapvető feladatait a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A többletfeladatok a könyvtár rendeltetésszerű működését nem gátolhatják;

2) Jelen Szabályzat az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete.

 

Budapest, 2018. február 5.

 

Zambó Péter

 elnök

 Az Elnökség, 7/2018. (03.09.) sz. határozatával, egyhangúan elfogadta.

 



<< vissza
Imperial22 futárszolgálat