2024. 04. 17. Rudolf, Izidóra 01:09
2005

ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET

2005. évi

közhasznúsági jelentése

2006. április 20.-i küldöttközgyűlésen jóváhagyott.

Az 1997. évi CLVI. Törvény 19. §. (A beszámolási szabályok) (1) szakasza alapján, ˝ A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egy időben közhasznúsági jelentést készíteni˝ A közhasznúsági jelentés tartalmát a fenti törvény 19. §. (3) szakasza határozza meg. A beszámoló e tartalmi sorrend alapján került összeállításra.

1) Számviteli beszámoló

Egyesületünk a törvény előírása szerint a beszámolási módok közül az egyszerűsített éves közhasznú beszámoló elkészítésére kötelezett. A számlarend szerint vezetett kettős könyvviteli adatokat az OEE-vel szerződött SASOM Kulturális, Kereskedelmei és Szolgáltató Bt. (1148 Bp. Kaffka Margit köz 1.) vezette és készítette el az éves beszámolót. Egyesületünk pénzügyi gazdálkodása az egész év során probléma mentes volt, számláinkat kivétel nélkül időben kiegyenlítettük. A zavartalan működést a jogi, az egyéni tagdíjak és az Erdészeti Lapok költségtérítésének rendezése valamint a Nemzeti Földalap támogatása segítette alapvetően. Ennek eredményeként az OTP Optima nyílt végű befektetési alapba az előírtnál lényegesen nagyobb összeg került lekötésre.

A Ellenőrző Bizottság, az Elnökség és a Küldöttközgyűlés alapvető elvárását, hogy az Egyesületnél vagyonvesztés ne történjen, sikerült teljesíteni.

A közhasznúsági jelentés a mellékelt közhasznú egyszerűsített éves beszámoló (mérleg) és az Egyesület 2005. évi pénzügyi terve alapján készült el.

A mérlegről a következő megállapításokat lehet tenni:

- A befektetett eszközök az előző évi 867 eFt.-ról, 1.119 eFt.-ra növekedett.

- A forgóeszközök az elmúlt évi 11.640 eFt.-ról, 16.730 eFt.-ra nőtt. Ebből a készletek értéke 3.660 eFt.-ról, 4.621 eFt.-ra nőtt. A követelések összege az elmúlt évi 2.270 eFt.-ról, 623 eFt.-ra csökkent. Az értékpapírok értéke 281 eFt.-ról, 11.001 eFt.-ra nőtt. A pénzeszközök 5.429 eFt.-ról, 485 eFt.-ra csökkentek.

- A saját tőke 10.059 eFt.-ról a tárgyévi adózás előtti eredmény összegével (7.534 eFt.) 17.593 eFt.-ra nőtt. Egyesületünknek hosszúlejáratú kötelezettségei nincsenek, a rövid lejáratú kötelezettségek összege 2.710 eFt.-ról, 2.349 eFt.-ra csökkent.

- Az eredmény az előző évi 1.075 eFt.-al szemben, 7.534 eFt.-ra növekedett.

Egyesületünk éves pénzügyi működése stabil volt, sikerült biztosítani a pénzügyi egyensúlyt.

Egyesületünk a Küldöttközgyűlés által elfogadott 2005. évi pénzügyi tervét a mellékletben található táblázatban foglaltak szerint teljesítette.

- Az Egyesület bevétele a tervezett 66.500 eFt.-al szemben 74.403 eFt.-ra teljesült, mely 7.903 eFt.-al több a tervezettnél. A növekedést döntő részben a tanulmányutak és a költségvetési támogatás többletbevétele jelenti. (4.732 eFt.; 5.783 eFt.), más tételek viszont nem teljesültek. (EL-ok eladása, rendezvények és az innovációs kutatás bevétele)

- Az egyéni tagok által befizetett tagdíjak tervezett összege 6.300 eFt., mely 5.410 eFt.-ra teljesült. Az Erdészeti Lapok tervezett egyéni tagi költségtérítése 7.500 eFt., mely 7.747 eFt.-ra teljesült. Összességében a tervezett bevétel 643 eFt.-al kevesebb. (Viszont a 2004. évi tagdíj bevételt (9.309eFt.) a 2005. évi emelt tagdíj és a költségtérítés együttes összege 3.848 eFt.-al haladta meg.) Tervezett jogi tagdíj bevétel 9.000 eFt., a tény 9.420 eFt.

- Az Erdészeti Lapok eladási terve nem sikerült, mely már tendencia. Sajnos folytatódik az erdőgazdaságok térségi kommunikációra szánt lapelőfizetéseinek lemondása. (terv: 1.800 eFt, tény: 657 eFt.)

- A külföldi tanulmányutak bevétele minden évben nehezen tervezhető, hiszen csak év közben derül ki a tényleges utazási igény és a szolgáltatás színvonala, ennek pénzügyi kihatásai. A titkárság, a helyi csoportok és a szakosztályok szervezésében tervezett tanulmányutak bevételi terve 12.000 eFt. volt, mely 16.732 eFt.-ra teljesült. A tervezett 1. 000 eFt. eredmény helyett, 1.036 eFt.-os eredményt sikerült elérni.

- A szakmai rendezvények közül kiemelkedik a WOOD TECH Erdészeti Szakvásár és Konferencia. A rendezésére az AMC felkérése alapján beadott pályázatunkat végül nem támogatták. A költségeket az OEE vállalta. Sikeres kiállítást rendeztünk az OMÉK-on is, a MEFA Zrt. anyagi támogatásával, a MEGOSZ és az Egererdő Zrt. közreműködésével. A rendezvények közé soroltuk az elmúlt év novemberében szervezett titkári, szakosztályvezető rendezvényt is. A 118 eFt. bevétellel szemben kiadásaink 1.258 eFt.-ot értek el.

- Az Erdészeti Lapok hirdetése tervszint felett teljesült. (terv: 4.000 eFt., tény: 5.699 eFt.)

- A vállalkozási tevékenységet a könyvértékesítés jelenti. Eredményes könyvkiadást végzett Egyesületünk, a könyvkiadásból származó árbevétel összege: 1.866 eFt.

- Az SZJA 1%-ból a tervezett 1.300 eFt helyett, 1.375 eFt bevétel származott, az Erdészcsillag Alapítvány belépésével a korábbi összeg osztódott (1.919 eFt) és csökkent.

- A költségvetési támogatások jelentős bevételi forrást jelentenek az Egyesületnek. Az NFA éves támogatása kiemelkedik közülük. (12.533 eFt.) A különféle pályázatokból és támogatásokból a tervezett bevételt sikerült túlszárnyalni. (terv: 4.500 eFt., tény: 9.750). Az összeget növelte (2.042 eFt.) a VADEX Zrt.-vel kötött együttműködés átfutó tétele és a MEGOSZ pályázatból az EL-ra fizetett összege.(1.470 eFt.)

- Az OTP Optima nyílt végű pénzügyi befektetés árfolyamnyeresége a tervezett feletti összegben valósult meg (500 eFt. helyett, 726 eFt.).

- Egyesületünk jogosult az innovációs járulék fogadására. Az Északerdő Zrt. megbízásából kommunikációs kutatást végzett az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály, 1.500 eFt. összegben.

- A tervezett éves kiadás 65.550 eFt., mely 66.869 eFt-ra teljesült, 1.319 eFt.-al haladta meg a tervezettet. A többlet kiadást a bevételek növekedése ellensúlyozta.

- Az általános költség a tervezett 15.250 eFt. helyett, 15.763 eFt., mely tervszinten teljesült.

- A közhasznú működés költsége a tervezett 50.300 eFt, helyett 51.106 eFt.-ra teljesült.

- A célszerinti működés költsége a tervezett szinten valósult meg. (terv: 15.000 eFt., tény: 15.542 eFt.).

- A közvetlen költségek 1.070 eFt.-al haladták meg a tervezettet. (terv: 6.400 eFt., tény: 7.470 eFt.)

- A HCS és szakosztályok költségfelhasználása 1.811 eFt. volt, mely a tervezett 1.600 eFt. szintet meghaladta.

- Az 1 %-ból, 943 eFt szociális segélyt fizetettünk ki az Erdészcsillag Alapítványon keresztül.

- A könyv és kiadványok a tervezett 800 eFt. helyett, 2.041 eFt.-ra teljesültek.

- A Nemzeti Földalap egyesületi működtetésére a tervezett 4.000 eFt. helyett, 3.529 eFt.-ot költöttünk. (bér, kommunikáció, gépkocsi)

- Az Erdészeti Lapok költségvetése 15.000 eFt. volt, mely 13.926 eFt-ra teljesült. A MEGOSZ a magán erdőgazdálkodási részt 1.470 eFt-al támogatta.

- A tudományos tanulmányutak a betervezett költségek felett valósultak meg, mert tervezés utáni igények is jelentkeztek. (terv: 11.000 eFt, tény: 15.696 eFt)

- A rendezvények 1.258 eFt. kiadást jelentettek.

2) A költségvetési támogatás felhasználása

Egyesületünk költségvetési források igénybevételével is igyekezett közhasznú feladatait finanszírozni.

A költségvetésből a következő bevételek származtak:

Közhasznú támogatás:

a) NFA támogatás 12.533 eFt.

b) SZJA 1%, 2005-ben kapott összeg 1.375 eFt.

o Erdészcsillag Alapítványnak: 943 eFt. szociális segélyre,

o 432 eFt. az Egyesület működésre került felhasználásra

d) Egyéb 2.372 eFt.

(Erdészeti Lapokra, könyvre)

összesen: 16.280 eFt.

Pályázati támogatás:

a) FVM civil pályázat 1.000 eFt.

b) NCA civil pályázat 2.000 eFt.

c) VADEX Zrt. pályázata 2.042 eFt.

összesen: 5.042 eFt.

A költségvetési támogatásokat rendeltetésüknek megfelelően használtuk fel.

3) Kimutatás a vagyon felhasználásáról

A beszámolási időszak alatt az Egyesület saját tőkéje a 10.059 eFt.-ról, 17.593 eFt.-ra nőtt.

4) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

A cél szerinti juttatások tartalmi tagolására nincs kötelező előírás. Kiadásaink közül azokat a tételeket soroltuk ide, amelyeket az Egyesület által a cél szerinti tevékenysége esetében nyújtott pénzbeli juttatásokkal kapcsolhatók össze. Így:

- Jogi személytől kapott támogatás 783 eFt.

mely kiadványok megjelentetése céljából került felhasználásra.

5) Kimutatás a kapott támogatásokról

Támogatás 0 eFt.

6) Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól

A vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.

7) Beszámoló a közhasznú tevékenységről

Egyesületünk az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

természetvédelem, környezetvédelem, tudományos tevékenység, kutatás, kulturális örökség megóvása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, euroatlanti integráció elősegítése. Egyesületünk munkáját a közhasznú tevékenységének megvalósítása jellemezte. A megvalósítás nyomon követhető az Egyesület négy éves programjával való összevetéséből.

7. Az Országos Erdészeti Egyesület 2005. évi rendezvényei.

A helyi csoportok, szakosztályok, pártoló tagi tanácsok és az elnökség munkájukról jelentést készítettek, melyek a titkárságon megtalálhatók, munkaidőben megtekinthetők.

Budapest, 2006. március 31.

Cserép János

elnök

Összeállította: Ormos Balázs főtitkár

Elfogadta: Elnökség 6/2006. (március 31.) sz. határozatával.

Elfogadta: Küldöttközgyűlés 1/2006.(április 20.) határozatával.

AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET BESZÁMOLÓJA

A 2005. ÉVI PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEKRŐL

2006. április 20.-i küldöttközgyűlésen jóváhagyott.

Az Országos Erdészeti Egyesület tartalék pénzeszközeit biztonságos módon befektetheti. Az Egyesület tartalék pénzeszközei OTP Optima nyílt végű befektetési jegyben került befektetésre. A jegy 95%-a állampapírban, 5%-a részvényekben kerül befektetésre, az állam a tőkére garanciát vállal, tehát az Egyesület számára biztonságos befektetés.

Az Egyesület Küldöttközgyűlése elfogadta az új befektetési Szabályzatot. Ennek ide vonatkozó része az alábbi:

3. „A befektetés mértéke, megvalósítása

A tartalék pénzeszköz mértékét – a tartós kötelezettségek és az éves pénzügyi terv ismeretében – a fordulónap megjelölésével az Elnökség állapítja meg az éves költségvetés elfogadásakor.

A szabad pénzeszközök befektetése a főtitkár döntési és felelősségi jogkörébe tartozik azzal, hogy a működési költség egy havi átlagánál nagyobb összeg ne legyen az OEE folyószámláján. A befektetés végrehajtásakor az egyik aláíró a főtitkár. A befektetésekről a főtitkár folyamatosan beszámol az Elnökségnek, az Elnökség, pedig legalább évente egyszer beszámol a Küldöttközgyűlésnek.”

A befektetetés fordulópontja tárgyév december 31.-e, mely igazodik az Egyesület pénzügyi beszámolási időszakához.

A befektetés mértéke 2005. december 31.-én, 2.000.000,-Ft. összegben került meghatározásra.

Az OTP általi igazolás szerint 2005. december 31.-ig bezárólag az értékpapír számlán 3.272.441 db OTP Optima nyílt befektetési jegyet tartottak nyilván, melynek piaci értéke 11.000.952,- Ft.

Előírás volt továbbá, hogy az Egyesület folyószámláján a 2005. évi működési költség havi átlagánál, (65550 Ft. / 12 hó = 5462 Ft) 5500 eFt.-nál nagyobb összeg nem lehet, mely szintén teljesült. (Megjegyzés: Túllépés az OTP Optima megszüntetése miatt, az OTP banki forgalmi korlátozása miatt lépett fel szeptember hónaptól.)

Az Elnökség a Küldöttközgyűlés elé terjeszti a befektetési beszámolót elfogadás céljából.

Budapest, 2006. március 31.

Cserép János

elnök

Összeállította: Ormos Balázs főtitkár

Elfogadta: Elnökség 6/2006. (március 31.) sz. elnökségi határozattal.

Elfogadta: Küldöttközgyűlés 1/2006. (április 20.) sz. küldöttközgyűlési határozattal.<< vissza
Imperial22 futárszolgálat